OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKAZNÍKŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ
SPOLEČNOSTI Martin Jarkovský – www.kvalitni-vycep.cz

Firemní politika ochrany osobních údajů, zásady pro jejich zpracování a používání a soubory cookie,
a stanovení podmínek pro použití webových stránek společnosti

(platné od 01.03.2021)

 

I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Firemní politika společnosti Martin Jarkovský – Kvalitní Výčep.cz, (dále jen „společnost“) v oblasti ochrany osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků a smluvních partnerů (dále jen „partner, partneři“) je založena na souladu s platnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů s důrazem na získání a udržení důvěry s našimi partnery.
Zde uvedené zásady platí obecně pro všechny webové stránky, které provozuje naše společnost. Každá naše webová stránka má rozdílný účel a vlastnosti. Pokud pro konkrétní webovou stránku platí ve vztahu k ochraně osobních údajů nějaká specifika, jsou uvedena v prohlášení o ochraně osobních údajů na takovéto konkrétní webové stránce.
Tyto stránky jsou určeny našim současným i budoucím zákazníkům a ostatním smluvním partnerům, kteří při nákupech akceptují stanovené zásady a podmínky pro zpracování a používání jejich osobních údajů.
Naše společnost automaticky neshromažďuje ani nezachycuje žádná osobní data (tj. informace osobách, které může identifikovat) od návštěvníků webových stránek.
Použitím našich webových stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, využíváním a poskytováním vašich osobních údajů, za podmínek zde stanovených, případně za podmínek uvedených na konkrétních stránkách.
Pokud žádáme o zadání osobních informací, je naší obecnou zvyklostí požadovat pouze takové informace, které jsou nezbytné a jsou využity výhradně pro realizaci zvolené služby (např. nákup a doručení zboží).
Uvádíme-li, že osobní informace mohou být také použity všeobecně pro marketingové účely (včetně přímého marketingu), je vždy současně poskytnuta možnost odmítnout toto jejich využití, což je ze strany naší společnosti respektováno.
Udělíte-li souhlas pro zasílání marketingovým informací a obchodních nabídek, budou vám zasílány jen informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
Jakékoliv osobní informace, které o vás shromáždíme, nejsou předávány žádné třetí straně.
Můžete nás kdykoliv požádat o zpřístupnění údajů, které o vás uchováváme, a tyto údaje budou na vaši žádost opraveny případně vymazány.
Jakékoliv informace (obchodní informace, technické informace, informace o společnostech nebo informace jakéhokoliv jiného druhu), které nám zašlete, a netýkají se identifikovatelné osoby, nejsou považovány za důvěrné, bez ohledu na to, zda jsou tak označeny.
Podmínkou použití webových stránek naší společnosti je, že můžeme informace volně zpřístupňovat a používat způsobem, který považuje za vhodný (např. u hodnocení produktů, blog, atp.).

 

II. POSKYTNUTÍ SOUHLASU

Používáním našich služeb udělujete výslovný souhlas naší společnosti na zpracování vašich osobních údajů pro účely námi nabízených služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou.
Současně potvrzujete, že jste obeznámen se svými právy a povinnostmi v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle příslušných ustanovení zmíněného zákona, především pak s jeho ustanovením § 12 a § 21.
Vzhledem k tomu, že naše webové stránky jsou dostupné v internetové síti, mohou být přístupné i pro osoby mladší 18 let. Pokud dítě poskytlo bez souhlasu rodiče osobní údaje, má rodič právo požádat o jejich výmaz z našich záznamů. Může tak učinit pomocí mechanismů zpětné vazby, které jsou k dispozici na konkrétní webové stránce, nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

 

III. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost používá přiměřená opatření k ochraně důvěrného rázu, bezpečnosti a celistvosti osobních údajů partnerů. I přes použití přiměřených bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů partnerů před neoprávněným vyzrazením, zneužitím či změnou, jako je tomu u všech počítačových sítí připojených k internetu, nelze zaručit absolutní bezpečnost informací poskytovaných prostřednictvím internetu a naše společnost nemůže nést odpovědnost za porušení bezpečnosti mimo maximální možnou sféru naší působnosti.

 

IV. SOUBORY COOKIE

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme sdělení, že od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používáme tzv. soubory cookie.
Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.
Soubory cookie jsou používány k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazení ID relace.
Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků, a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

 

V. BLOKACE SOUBORŮ COOKIE

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče.
Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

 

VI. AUTORSKÁ PRÁVA NA TEXT A OBRÁZKY

Autorská práva na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří naší společnosti nebo jejím příslušným držitelům licencí. Partner si je může zobrazit, stáhnout nebo vytisknout pro svou vlastní potřebu a pro úzký interní oběh striktně ve své organizaci, ale nemohou být žádným způsobem měněny ani dále používány, kopírovány pro jinou osobu, ani nemohou být využity komerčně nebo jakkoli jinak, bez předchozího výslovného písemného svolení naší společnosti.

 

VII. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Kterékoliv webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na cizí webové stránky, které nejsou námi provozovány. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze jako služba a neznamenají naše schválení v nich uvedených činností nebo jejich obsahu, ani žádné spojení s jejich provozovateli. Naše společnost tyto stránky nekontroluje a není zodpovědná ani za jejich bezpečnost nebo ochranu soukromí.

 

VIII. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb, výrobků a informací, které požadujete, nebo jak je povoleno příslušným zákonem.